Zaostrzone przepisy dotyczące handlu w niedziele już od 2022 r.?

Przepisy dotyczące handlu w niedziele

Ten post dostępny jest także w języku: English

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która ma uszczelnić przepisy, uniemożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie luki w obowiązującym prawie. Obecnie wiele sieci decyduje się na przekształcenie sklepów na placówki pocztowe, aby móc prowadzić sprzedaż także w niedziele. Jeśli ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, nowe ograniczenia zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy, aby placówka handlowa mogła działać w niedzielę, korzystając z wyłączenia przewidzianego dla placówek pocztowych, powyżej 40% jej przychodów musi mieć charakter pocztowy. Oznacza to, że wiele sieci, które do tej pory przekształcało się w placówki pocztowe, nie będzie już mogło prowadzić handlu w niedziele.

Zmiany dotknęły również osoby fizyczne prowadzące działalność handlową. Nowelizacja zakłada, że jeśli zdecydują się one na otwarcie placówek w niedzielę, nie będą mogły korzystać z pomocy zatrudnionych pracowników. Oprócz właściciela lokalu obsługą w niedziele będą mogli zajmować się jedynie członkowie rodziny, którzy swoją pracę będą wykonywać w ramach nieodpłatnej pomocy. Ważne jest, że członkowie rodziny, którzy są na stałe zatrudnieni w danej placówce, nie będą mogli udzielić takiej formy wsparcia.

Zmiany w wyłączeniach od zakazu

Nowelizacja obejmie także centra pierwszej sprzedaży, które zostały usunięte z wykazu wyłączeń. Zmienią się też zasady dotyczące handlu rybami, a od momentu wejścia przepisów w życie sprzedaż produktami rybnymi w niedziele będą mogły prowadzić gospodarstwa rybackie, statki rybackie oraz te placówki handlowe, które zajmują się wyłącznie odbiorem produktów rybnych. Dodatkowo zmiany nie ominą placówek handlujących materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych, a sprzedaż w niedziele będzie mogła odbywać się w takich miejscach od 1 czerwca do 30 września każdego roku. Inną branżą, która może liczyć na poszerzenie wyłączeń są placówki, które skupują produkty pochodzenia rolniczego, m.in. zboża, rzepak i buraki cukrowe.

Uszczelnienie zapisu o przeważającej działalności

Nowelizacja ustawy dokładnie określa, co oznacza przeważająca działalność w przypadku placówek objętych wyjątkami, takimi jak kwiaciarnie czy cukiernie. Według przepisów przeważająca działalność odnosi się do informacji podanych we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz obejmuje ten rodzaj działalności, który generuje co najmniej 40% przychodu ze sprzedaży detalicznej. Ponadto placówki korzystające z wyłączeń w oparciu o przeważającą działalność będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, która może zostać sprawdzona przez kontrolnego inspektora pracy. Sposób prowadzenia ewidencji oraz jej wzór zostanie przedstawiony w formie rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Za brak ewidencji lub prowadzenie jej w sposób niezgodny z przepisami będą groziły sankcje.

Jeśli ustawa zostanie bez zwłoki opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie ona w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia. Najprawdopodobniej nastąpi to 1 lutego 2022 r.

Zobacz również