Zmiany w prawie: możliwość bezpośredniej sprzedaży żywności przez rolnika do sklepów, stołówek i restauracji ?

Zmiany w prawie: możliwość bezpośredniej sprzedaży żywności przez rolnika do sklepów, stołówek i restauracji ?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało propozycję zmian w kilku ustawach, aby ułatwić rolnikom prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Główne zmiany będą dotyczyć ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie możliwa jest jedynie sprzedaż bezpośrednia do klientów.

W 2022 r. PiS zamierza wprowadzić nowe przepisy o rolniczym handlu detalicznym, urynkowione jako element tzw. polskiego ładu. Projekt został przyjęty przez rząd 30 lipca 2021 r., a 1 października 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Od tego czasu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad sprawozdaniem, które ukazało się 8 grudnia. Drugie czytanie w Sejmie jest kolejnym etapem, ale jeszcze się nie odbyło.

Projekt m.in. umożliwia rolnikom prowadzącym rolniczy handel detaliczny sprzedaż żywności do placówek handlowych na terenie całego kraju, takich jak sklepy, restauracje czy stołówki. Obecnie możliwa jest tylko sprzedaż bezpośrednia do klientów. Pakiet obejmuje również zniesienie maksymalnych ograniczeń w sprzedaży żywności konsumentom. Ograniczeniom podlegałaby jedynie żywność z rolniczych jednostek handlu detalicznego do sklepów, stołówek i restauracji. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o podniesieniu kwoty dochodu wolnej od podatku z 40 tys. zł do 100 tys. zł rocznie.

Jednocześnie projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim UE zgodnie z właściwą procedurą, a wymagany przez KE termin na odroczenie jego zatwierdzenia (tzw. standstill) upłynął 9 listopada 2021 r. W ramach procedury notyfikacyjnej Komisja Europejska złożyła odpowiedź do ww. projektu. Oświadczenie to, zdaniem Komisji, powinno zostać uwzględnione w przyszłych pracach nad projektem, w celu zachowania zgodności z prawodawstwem unijnym – podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwaga ta nie skutkuje ponownym wydłużeniem czasu oczekiwania. Przedmiotowe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak dokładny język i termin wprowadzenia w życie będzie uzależniony od przebiegu prac w polskim parlamencie, w tym m.in. związanych ze zgłoszoną opinią Komisji Europejskiej.

Resort podkreśla, że proponowane w projekcie ustawy zmiany będą wymagały zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Zobacz również