Zmiany w zakazie handlu w niedzielę: rząd usuwa lukę w obecnym prawodawstwie

open-sunday-sign-1698635_1920

Ten post dostępny jest także w języku: English

W lutym wejdą w życie przepisy pieczętujące ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, które mają uniemożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie luki w istniejących przepisach. Kto chce prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o jeden z siedmiu wyjątków związanych z tzw. podstawową działalnością, jak poczta, kwiaciarnie, cukiernie, sprzedaż tytoniu, musi ustalić, że taka działalność przynosi 40% dochodu.

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt zasady określającej sposób prowadzenia miesięcznych ewidencji przychodów ze sprzedaży.  Zgodnie z projektem ewidencja każdego punktu detalicznego miałaby być przechowywana indywidualnie. Nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wpisów do ewidencji należy dokonać w sposób odzwierciedlający rzeczywisty stan rzeczy.

Zapisy, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, muszą być przechowywane w porządku chronologicznym. W pierwszej sytuacji, oprócz ponumerowanych stron, będzie broszurowany. Wpisy do rejestru papierowego muszą być dokonywane w sposób trwały i przejrzysty, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem. W przypadku dokonania korekty dokumentacji papierowej właściciele firm będą zobowiązani odnotować datę zmiany.

Ewidencja elektroniczna musi być zorganizowana w taki sposób, aby treść wpisów i ich drukowanie można było przeglądać w kolejności chronologicznej, wraz z korektami i datami utworzenia. Powinien być również zapisany na informatycznym nośniku danych w sposób zabezpieczający wpisy przed zniszczeniem, zniekształceniem lub utratą. Ministerstwo przygotowało również szablon ewidencji, do którego można uzyskać dostęp w załączniku do projektu rozporządzenia.

Według Ministerstwa w ewidencji należy wskazać następujące informacje:

 • numer porządkowy wpisu;
 • data lub okres uzyskania dochodu;
 • numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu;
 • dochód z przeważającej działalności;
 • dochód z innej działalności;
 • dochód ogółem oraz procentowy udział dochodów z działalności przeważającej w dochodach ogółem.

Zapisy w ewidencji powinny być dokonywane na podstawie wartości sprzedaży, zarówno tych rejestrowanych za pomocą kas fiskalnych, jak i tych nie rejestrowanych w ten sposób, z uwzględnieniem wyłączeń ustawy o VAT.

W przypadku sprzedaży kasowej zapisy w ewidencji powinny być oparte na danych z dziennych lub miesięcznych raportów fiskalnych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży, w tym korekty wynikające ze zwrotów i zaakceptowanych reklamacji prowadzonych odrębnie.

Jeżeli sprzedaż nie jest zarejestrowana w kasie , wpisy do ewidencji powinny być dokonywane na podstawie:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki i dokumenty celne zwane dalej „fakturami” wystawiane zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • faktury z zestawienia dziennego;
 • identyfikator wewnętrzny wystawiony na koniec dnia – w przypadku sprzedaży bez faktury.

Dzienne zestawienia faktur powinny zawierać co najmniej:

 • data oświadczenia;
 • numer wyciągu;
 • data wystawienia faktury zawarta w oświadczeniu i jej numer;
 • łączna kwota przychodów wynikająca z faktur ujętych w zestawieniu;
 • szczegółowe informacje o przychodach z dominującej działalności powinny być uwzględnione w dziennych zestawieniach faktur.

Dowody wewnętrzne powinny zawierać co najmniej:

 • data wydania świadectwa;
 • numer certyfikatu;
 • łączną kwotę dochodu, z wyszczególnieniem dochodu z głównej działalności i innej działalności.

Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie dotyczył wszystkich podmiotów chcących skorzystać z wyjątków od zakazu handlu w niedziele przewidzianych w ustawie w art. 6 sek. 1 pkt 2, 5-7 i 28-30. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych do 18 stycznia.

Zobacz również